افعال مزید پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ 22:40

            ماضی         

      مضارع

          مصدر            

           امر

            افعَِلَ

           یُفعِلُِ

             اِفعال

             اَفعِِل

            فعّلَ

            یُفَعِلُ

             تفعیل

             فعِّل

            فاعَلَ

            یُفَعِلُ

            مُفاعله

             فاعِلَ

            تَفاعَلَ

            یَتَفاعِلُ

             تَفاعُل

             تفاعَل

           اِفتَعَلَ

            یَفتَعِلُ

             افتِعال

             اِفتَعِل

           انفَعَلَ

            یَنفَعِلُ

             اِنفِعال

             اِنفَعِل

           تَفَعَّلَ

            یتفَعَّلُ

             تَفَعُّل

             تَفَعَّل

          اِستَفعَلُ

            یَستَفعِلُ

            اِستِفعال

            اِستَفعِل

 

 

1.       حروف زائد را از قسمت ماضی جدول باب های مزید شناسایی میکنیم.

2.       هدف از ساخن مزید ثلاثی به دست اوردن معنای جدید است.مثال: خَرَجَ یعنی خارج شد ولی اَخرَجَ یعنی خارج کرد.

3.       ثلاثی های مزید قیاسی اند یعنی مقایسه میشوند با باب های جدول باب های مزید.

4.       ثلاثی های مجرد سماعی اند یعنی قاعده ندارند و باید از دیگران بشنویم.

5.       هر کلمه ای که بعد از قد بیاید قطعا فعل است.    لَقَد نَفِدَ.در این جا نفد فعل است.

6.       اگر عین الفعل فعلی ضمه داشته باشد ثلاثی مجرد است.

7.       اگر قبل از کلمه ای امروز یا فردا بگذاریم و معنا بدهد ان کلمه قطعا فعل است.

8.       هر فعلی که ((ن)) و(( ت)) داشته باشد از باب افتعال میباشد.

9.       باب انفعال لازم و باب های افتعال و تفعل لازم و یامتعدی و باب استفعال متعدی و باب های افعال و تفعیل به صورت متعدی معنی میشوند.

 
 
نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |