قواعد درس نهم عربی 2 عمومی پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ 11:2

قواعد درس نهم:

نواسخ: به كلماتي گفته مي شود كه به اول جملات اسميه اضافه مي شود و اعراب مبتدا و يا ضمير را تغيير مي دهند و به شكلهاي زير به كار مي روند:

1= افعال ناقصه           2 = حروف مشبهه بالفعل              3 = لاي نفي جنس

  افعال ناقصه: به فعلهايي گفته مي شود كه به اول جملات اسميه اضافه مي شود و مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب مي كنند كه به مبتدا اسم افعال ناقصه و به خبر، خبر افعال ناقصه گفته مي شود.

نكته 1- اسم افعال ناقصه در حكم فاعل مي باشد و مانند فاعل به سه شكل به كار مي رود:

ا- اسم ظاهر

2-ضمير بارز

3-ضمير مستتر

              1 -اول جمله: مبتدا

              2 -بعد از مبتدا: خبر مفرد

                                                  3-بعد از فعل معلوم: فاعل

       اسم مرفوع                                     4-بعد از فعل مجهول: نائب فاعل

                                                  5 -بعد از فعل ناقصه: اسم افعال ناقصه

                                                  6-بعد از حروف مشبهه: خبر حروف مشبهه

                                                  7-بعد از لاي نفي جنس: خبر لاي نفي جنس

 

نكته 2- خبر افعال ناقصه نيز به سه شكل به كار مي رود:

1-   خبر مفرد

2-    خبر جمله

3-   خبر شبه جمله

افعال ناقصه:     كانَ             صادَ        ليسَ           مادامَ                   مازالَ                     اَصبَحَ

                        بود       شد       نيست    تاوقتيكه،     پيوسته است،       گشت-گرديد

 

الجوُّ البارد. الجو( مبتدا)، بارد (خبر)

صار الجو بارداً. صار(فعل ناقصه) الجو (اسم صار و مرفوع، اسم ظاهر) بارداً (خبر صار مفرد و منصوب)

كان التلاميذُ، ناجحبن . كان (فعل ناقصه)، التلاميذ (اسم كامل و مرفوع، اسم ظاهر) ناجحين (خبر كان مفرد و منصوب به ياء نيابي)

المسلمون ناجحون ماداموا، متحدين .        

مادام(فعل ناقصه)وا (اسم مادام، ضميربارزومحلاً منصوب) متحدينَ (خبرمادام،مفردو منصوب به ياء نيابي)

التلاميذُ كانوا يذهبون اِلي الصّف .

     كان (فعل ناقصه) ، وا(اسم كان، ضمير بارز، محلاً مرفوع)

يذهبون الي الصف(خبر كان، جمله فعليه، محلاً‌ منصوب).

كانَتْ تَقْرأُ التِلميذه درسها.

كانت (فعل ناقصه و اسم آن هي مستتر) تقرأ تلميذه درسها (خبر كان، جمله فعليه  و محلاً منصوب).

لَيس التلميذُ فِي الصّف  .

 ليس( فعل ناقصه) التلميذ (اسم ليس و مرفوع) في الصف (خبر ليس، شبه جمله و محلاً منصوب).

نكته 3- هر گاه خبر افعال ناقصه شبه جمله باشد مي تواند قبل از مبتدا به كار برود كه در آن صورت به آن خبر مقدم گفته مي شود (خبر با دو شرط مقدم مي شود: 1- خبر شبه جمله باشد. 2- مبتدا نكره باشد) و هر گاه مبتدا بعد از خبر قرار بگيرد معمولاً به صورت نكره به كار مي رود و به آن مبتداي مؤخر گفته مي شود.

ليس التلميذُ في الصّف.                       ليس في الصّفّ تلميذٌ.

ليس (فعل ناقصه) في الصف(خبر مقدم ليس ، شبه جمله و محلاً منصوب) تلميذٌ(اسم مؤخر ليس و مرفوع).

كان في محفضتك كتاب. كان (فعل ناقصه) في محفظتك (خبر مقدم كان، شبه جمله و محلاً منصوب) كتاب(اسم مؤخر كان و مرفوع).

  نكته 4  = هرگاه مبتداي جمله ضمير منفصل رفعي باشد هنگام اضافه شدن فعل ناقصه ضميرمنفصل به ضمير متصل رفعي ( ضميربارز) تبديل مي شود :

      نحن منتصـرون  =    كنـا منتصرين                        هـم ناجحـون  =     كانــوا ناجحيــن .

نكته 5= هرگاه كان قبل از فعل مضارع قرار بگيرد فعل مضارع به صورت ماضي استمراري ترجمه

 مي شود:

كان + فعل مضارع                    ماضي استمراري

كان يكتُب = مي نوشت.                       كانوا يذهبون= مي رفتند

 

نكته 6- هر گاه كان با فعل ماضي بكار برده شود، فعل ماضي به صورت ماضي بعيد ترجمه مي شود.

        كان + قد + فعل ماضي                                          ماضي بعيد

       كان + فعل ماضي

كان قد كَتَب يا كان كَتَب = نوشته بود

    كانو قد ذهبوا                           رفته بودند

      كانوا ذهبوا

نكته 7- اگر قد به تنهايي با افعال ماضي به كار رود به صورت ماضي نقلي ترجمه مي شود.

قد كَتَب : نوشته است

قد ذهبــوا : رفته اند

نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |