طرح درس عربی 3 عمومی جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ 15:3

طرح درس عربی 3 عمومی

طرح درس روزانه دبیران متوسطه

شهرستان/ناحیه /منطقه:

     عنوان درس : عربی(3)     درس اول

نام آموزشگاه:                                         صفحات کتاب : صفحه ی 3 تا9

پایه سوم                                              نام مدرس :

نام کلاس:                                                             زمان تدریس: 90 دقیقه

 

1- فعل صحیح و معتل 2- تعریف فعل صحیح 3- اقسام فعل صحیح 4- فعل معتل5- اقسام فعلی معتل 6-قواعد فعل مثال 7- قواعد فعل اجوف

تحلیل آموزشی

(رنوس مطالب)

مهارت های قبل از تدریس

 

1- فعل صحیح  را تشخیص دهید 2- فعل معتل را بشناسید 3- حروف عله را بدانید4- اقسام فعل صحیح را با مثال بگویید5- اقسام فعل معتل را با مثال تعریف کنید6- از بین فعلها معتل و صحیح را جدا کنید7- در فعل مثال چه تغییراتی صورت می گیرد 8- در فعل اجوف چه تغییراتی صورت می گیرد.

هدف های کلی درسی

 

1- حروف عله را نام ببرید

2- تفاوت فعل صحیح و معتل را بیان کنید

3- فعل معتل را تشخیص دهید

4- فعل معتل و صحیح را با هم مقایسه کنید

5- تغییرات فعل مثال بداند

6- تغییرات فعل اجوف را بداند

7- اقسام فعل معتل را نام ببرید

8- لغات جدید درس را یاد بگیرد

9- از روی متن عربی درس بخواند

10-ترجمه متن درس را بگوید

                        هدفهای رفتاری

 

فعل را یاد گرفته باشد. فعل ماضی و مضارع و امر را یاد گرفته باشد. فعل صحیح را بشناسد

پیش دانسته ها

 

1- ترجمه متن درس را بخواند 2- فعل معتل و اقسام آن را از متن پیدا کنید 3- لغات درس پرسیده شود 3- تغییرات فعل مثال را بگوید4- تغییرات فعل اجوف را بگوید

ارزشیابی ورودی

 

+

نتیجه

 

کتاب – تخته - گچ

انتخاب رسانه های آموزشی متناسب با محتوا

 

پرسش و پاسخ

انتخاب روشهای تدریس متناسب با محتوا

 

زمان

10دقیقه

1- سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب

مهارت های قبل از تدریس

15دقیقه

2- اجرای ارزشیابی ورودی

5دقیقه

                         3- مرور مطالب گذشته

5دقیقه

4- آماده سازی و ایجاد انگیزه

30دقیقه

5- معرفی موضوع درس جدید

5دقیقه

6- ارائه درس جدید

 

5دقیقه

الف: فعالیتهای فردی دانش آموزان

1- از متن درس فعلهای مقبل را پیدا کنید

2- انواع فعل مقبل را از متن درس بگوید

3- حروف عله را نام ببرد

5دقیقه

 ب: فعالیتهای گروهی دانش آموزان

1- با همدیگر ترجمه ی درس را با توجه به لغات جدید بنویسند

2- قوائد درس جدید را با یکدیگر کار کنند

3- فعلهای مقبل را از متن درس پیدا کنند

4- تغییرات فعل اجوف و مثال را با یکدیگر کار کنند

5دقیقه

7- جمع بندی: 1) فعل صحیح و معتل 2) اقسام فعل صحیح 3) اقسام فعل معتل 4) قواعد فعل مثال 5) قواعد فعل اجوف

5دقیقه

8- ارزشیابی پایانی 1- عین الافعال المعتله و نوعها. یمفوله رواء اشفائه فدار الکلام بینهم2- املا ی مضارع بالفعل الماضی

 انت ____ (سار) انا _______( باع )3- املا الفراغ با لفعل المضارع هی _____ (جال)       هم(     باع)

مهارتهای پس از تدریس

 

تعیین تکلیف ترجمه درس جدید هفته آینده پرسیده می شود

2- تمرینات کتاب را حل کنید

3- از متن عربی یا قرآن 5 فعل معتل و نوع آنها را پیدا کنید

 

 

 

 

 

طرح درس روزانه دبیران متوسطه

شهرستان/ناحیه /منطقه:)      عنوان درس : عربی(3)     درس دوم

نام آموزشگاه:                                نام مدرس:

صفحات کتاب : 20تا25

نام کلاس:                            پایه: سوم                         زمان تدریس: 90 دقیقه

1- روخوانی درس عربی و ترجمه درس2- فعل معتل 3- تغییرات فعل ماضی 4-تغییرات مضارع ناقص 5- امر فعل ناقص 6- مجزوم کردن فعل ناقص

تحلیل آموزشی

(رنوس مطالب)

مهارت های قبل از تدریس

1- دانش آموز فعل معتل را تشخیص دهد 2- فعل ناقص را تشخیص دهد3- تغییرات ماضی نالقص را بداند4-تغییرات مضارع ناقص را بداند5-فعل امر را از ناقص بنویسد6-فعل ناقص را مجزوم کند

هدف های کلی درسی

1- فعل معتل را تعریف کند

2- فعل ناقص را با مثال تعریف کند

3- ماضی ناقص را صرف کند

4- مضارع ناقص کدام صیغه ها تغییر میکند

5- امر فعل ناقص را بسازد

6-لغات جدید درس را یاد بگیرد

7- از روی متن عربی درس بخواند

8- ترجمه متن درس را بیان کند

هدفهای رفتاری

1-فعل معتل را تعریف کنید2-فعل مثال،اجوف ناقص را تعریف کنید3-اقسام  فعل معتل را نام ببرید4-تغییرات فعل مثال رابگوید5-تغییرات فعل اجوف را بگوید

پیش دانسته ها

1-ترجمه درس1 پرسیده شود2-تمرینات درس اول حل شوند3- از متن درس فعل معتل را پیدا کنند

ارزشیابی ورودی

+

نتیجه

کتاب – تخته - گچ

انتخاب رسانه های آموزشی متناسب با محتوا

پرسش و پاسخ

انتخاب روشهای تدریس متناسب با محتوا

 

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

 

زمان 10دقیقه

1- سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب

مهارت های قبل از تدریس

15دقیقه

2- اجرای ارزشیابی ورودی

5دقیقه

                         3- مرور مطالب گذشته

5دقیقه

4- آماده سازی و ایجاد انگیزه

30دقیقه

5- معرفی موضوع درس جدید

5دقیقه

6- ارائه درس جدید

 

5دقیقه

الف: فعالیتهای فردی دانش آموزان

1-از متن درس فعلهای معتل را پیدا کند2- از متن درس نوع فعل معتل را مشخص کند3-با توجه به ضمایر فعلها را بنویسد4-تغییرات فعل ماضی ناقص را یاد بگیرد5-تغییرات فعل مضارع ناقص را یاد بگیرد6-امر و مجزوم کردن فعل ناقص را بفهمد

5دقیقه

 ب: فعالیتهای گروهی دانش آموزان

1- با همدیگر ترجمه ی درس را با توجه به لغات جدید بنویسند

2- قوائد درس جدید را با یکدیگر کار کنند

3- فعلهای معتل و  نوع آنها را از متن پیدا کنند

4-ماضی و مضارع ناقص را از متن پیداکنند

5- امر و مضارع مجزوم فعل ناقص را از متن پیدا کنند

5دقیقه

7- جمع بندی: 1- فعل معتل و اقسام آنها2- تغییرات فعل ماضی ناقص3-تغییرات فعل مضارع ناقص4-طریقۀ ساختن امر از فعل ناقص5- طریقه مجزوم کردن مضارع ناقص

5دقیقه

8- ارزشیابی پایانی:

قال =  عین الافعال المعتله و نوعها

مهارتهای پس از تدریس

 

تعیین تکلیف:

1- ترجمه درس جدید با لغات هفته آینده پرسیده می شود

2- تمرینات درس دوم را حل کنید

3- از متن عربی یا قرآن 5 فعل ناقص را پیدا کنید

 

 

 

طرح درس روزانه دبیران متوسطه

شهرستان/ناحیه /منطقه:                  عنوان درس : عربی(3)     درس سوم

نام آموزشگاه:                            نام مدرس:

صفحات کتاب : 20تا25

نام کلاس:                            پایه سوم                   زمان تدریس: 90 دقیقه

1-روخوانی متن و ترجمه درس2-مفعول به3-مفعول مطلق4-مفعول مطلق تاکیدی و نوعی5- مفعول فیه

تحلیل آموزشی

(رنوس مطالب)

مهارت های قبل از تدریس

1-دانش آموز مفعول به را تشخیص دهد2-مفعول مطلق را بشناسد3-مفعول فیه را تشخیص دهد 4- انواع مفعول مطلق را نام ببرد 5-مفعول مطلق تاکیدی را بفهمد6-مفعول مطلق نوعی را تشخیص دهد

هدف های کلی درسی

1- مفعول مطلق را یاد بگیرد2- انواع مفعول مطلق را نام ببرد 3-مفعول چه اعرابی می گیرد4-مفعول مطلق تاکیدی را در جمله تشخیص دهد5- مفعول مطلق نوعی را در جمله تشخیص دهد6- صرف زمان و مکان را نام ببرد7-مفعول فیه را در جمله تشخیص دهد

                                هدفهای رفتاری

1- جمله فعلیه را یاد گرفته باشد2- مفعول به را در جمله تشخیص دهد3- همه مفعولها منصوب می باشند4- مصدر فعل را بگوید

پیش دانسته ها

1- ترجمه درس2 پرسیده شود 2- تمرینات درس قبل پرسیده می شود3- در مورد مفعول پرسیده می شود

ارزشیابی ورودی

+

نتیجه

گچ رنگی – تخته - کتاب

انتخاب رسانه های آموزشی متناسب با محتوا

پرسش و پاسخ

انتخاب روشهای تدریس متناسب با محتوا

 

 

 

زمان 5دقیقه

1- سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب

مهارت های قبل از تدریس

15دقیقه

2- اجرای ارزشیابی ورودی

5دقیقه

                                 3- مرور مطالب گذشته

5دقیقه

4- آماده سازی و ایجاد انگیزه

5دقیقه

5- معرفی موضوع درس جدید

30دقیقه

6- ارائه درس جدید

 

5دقیقه

الف: فعالیتهای فردی دانش آموزان

1-از متن درس مفعول مطلق را پیدا کند2-مفعول مطلق تاکیدی و نوعی را تشخیص دهد 3-ازمتن درس مفعول فیه را مشخص کند

4 –تفاوت مفعول مطلق و مفعول فیه را بفهمد

5دقیقه

 ب: فعالیتهای گروهی دانش آموزان

1- با همدیگر ترجمه ی درس را با توجه به لغات جدید بنویسند

2- قوائد درس جدید را با یکدیگر کار کنند

3- مفعول مطلقو نوع آن را  در جمله و متن پیدا کند

4-مفعول فیه را از متن درس پیدا کنند

5دقیقه

7- جمع بندی: 1- همه مفعولها منصوب می باشند2- تعریف مفعول مطلق 3-انواع مفعول مطلق4- مفعول مطلق تاکیدی و نوعی5- مفعول فیه

5دقیقه

8- ارزشیابی پایانی:

عین المفعول المطلق و نوعه                         عین المفعول فیه

نزل الله القرآن تنزیلا                        سبح بعهد ربک قبل طلوع الشمس

مهارتهای پس از تدریس

 

تعیین تکلیف:

1- ترجمه درس جدید هفته آینده پرسیده می شود

2- تمرینات را حل کنید

3- مفعول مطلق و نوع آن  و مفعول فیه را از متن پیدا کنید

 

نوشته شده توسط میثمی نیا  | لینک ثابت |